Promocja!

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

329,00 

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Komentarz poza szczegółową wykładnią treści ustawy, w sposób praktyczny przedstawia wybrane, najbardziej istotne problemy, związane z gospodarką nieruchomościami, a także uwzględnia najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również przepisy innych ustaw mające związek z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opis

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Publikacja poza szczegółową wykładnią przepisów ustawy, w praktyczny sposób omawia najbardziej istotne problemy związane z gospodarką nieruchomościami; uwzględnia najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny oraz inne ustawy mające związek z przepisami ww. regulacji. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 20.5.2021 r.

W Komentarzu przedstawiono zagadnienia dotyczące:

 • podziału i scalania nieruchomości,
 • pierwokupu;
 • wywłaszczania;
 • wyceny nieruchomości;
 • gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jst;
 • ustalania opłat adiacenckich,
 • pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz zawiera szczegółową strukturę wewnętrzną z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień oraz licznymi odesłaniami w tekście, które w sposób zrozumiały obrazują praktyczne zastosowanie omawianych przepisów.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która polega na uwzględnieniu dodatkowo strefy ochronnej terenu zamkniętego wynikającego z umów lub porozumień międzynarodowych jako celu publicznego;
 • ustawy z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1709), która wprowadza w treści art. 214a dodatkowe przesłanki odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; dodaje art. 214c, mający na celu przeciwdziałanie systemowym nieprawidłowościom, do jakich dochodzi w postępowaniach reprywatyzacyjnych, w związku z ustanawianiem kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu; doprecyzowuje art. 214b ust. 2 dotyczący umorzenia postępowania, w celu umożliwienia zakończenia postępowań administracyjnych, wszczętych wnioskami złożonymi w oparciu o przepisy dekretu warszawskiego, w których wnioskodawcy od czasu złożenia wniosku nie kontaktowali się w żaden sposób z organem prowadzącym postępowanie;
 • ustawy z 11.9.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), która wprowadza zmianę o charakterze wynikowym, związaną z nową ustawą PZP;
 • ustawy z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11 ze zm.), która wprowadza jednoznaczne określenie doposażenia polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości jako doposażenia nieodpłatnego (w przypadku ustanowienia użytkowania wieczystego bez pobierania pierwszej opłaty);
 • ustawy z 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234) wprowadzającej przepis precyzujący, że inwestycja w zakresie morskiej farmy wiatrowej jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu tej ustawy;
 • ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 815 ze zm.), która dodaje nowy art. 180a, ustanawiający wymóg niekaralności za wskazane w tym przepisie czyny zabronione w stosunku do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz do beneficjentów rzeczywistych, a także przepis karny związany z tym wymogiem (art. 198f); wejście w życie 31.10.2021 r.
 • projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Nr z wykazu RCL UD129), który wprowadza praktyczne rozwiązania mające na celu wzmocnienie nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do mienia Skarbu Państwa oraz zapewnienie prawidłowej i sprawnej gospodarki tym mieniem. Projekt m.in. przyznaje szerokie uprawnienia nadzorcze i kontrolne wojewodzie; przywraca sporządzanie na szczeblu lokalnym przez starostów 3-letnich planów wykorzystania zasobu; zakłada rezygnację ze sporządzania na szczeblu centralnym tzw. Polityki Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa uchwalanej przez rząd; wprowadza dodatkową przesłankę odwołania darowizny w przypadku wykorzystywania nieruchomości na inny cel niż cel, na który nieruchomość została darowana; precyzuje zasady ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanej w trwały zarząd, opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również kosztów wynikających z korzystania z nieruchomości.

Komentarz adresowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości oraz uczestników procesu inwestycyjnego.

Informacje dodatkowe

Rok wydania

2021

Wydanie

7

Wydawnictwo

C.H. Beck