Promocja!

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Original price was: 149,00 zł.Current price is: 129,00 zł.

Komentarz szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Opis

Komentarz szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

Publikacja odnosi się w szczególności do nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, kontroli nad obrotem owymi nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, a także do ograniczeń w nabywaniu nieruchomości. Autorka zwróciła również uwagę na kwestię integralności państwa oraz ochronę własności obywateli, co w pewien sposób obrazuje problem z pozyskiwaniem własności przez obywateli innych państw. W komentarzu szeroko omówiono prawo wspólnotowe dotyczące również tej problematyki.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

 • definicji cudzoziemca (w zależności od tego czy jest on osobą fizyczną, prawną bądź państwem obcym), nabycia nieruchomości, a także „drugiego domu”;
 • zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca;
 • zgody Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego ds. rozwoju wsi na wydanie zezwolenia;
 • wniosku o wydanie zezwolenia (warunki wydania w tym okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z RP: polska narodowość lub pochodzenie; zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim; zezwolenie na pobyt czasowy, stały, lub rezydenta długoterminowego UE; członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorców; działalność gospodarcza lub rolnicza wykonywana zgodnie z przepisami prawa polskiego);fakultatywnego obowiązku ministra spraw wewnętrznych do żądania informacji koniecznych do sprawdzenia wniosków;
 • treści zezwolenia (elementy obligatoryjne: osoba nabywcy i zbywcy; przedmiot nabycia; specjalne warunki);
 • zezwolenia na nabycie nieruchomości położonej w specjalnej strefie ekonomicznej;
 • umorzenia postępowania (gdy wystąpi o to cudzoziemiec, właściciel lub użytkownik wieczysty);
 • promesy (przyrzeczenie wydania pozwolenia);
 • nabycia lub objęcia przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej na terytorium RP;
 • aktu nabycia;
 • nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy;
 • braku wymogu uzyskania zezwolenia np. nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego;
 • obowiązków notariusza i sądu.

Czwarte wydanie zostało uaktualnione i rozszerzone o najnowsze orzecznictwo i piśmiennictwo, jak również uwzględniono w nim wszystkie zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 • ustawę z 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175); która w celu uzyskiwania pełniejszej wiedzy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców rozszerzyła katalog podmiotów zobowiązanych do przesyłania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosownych dokumentów, jak również poszerzyła katalog tychże dokumentów, m.in.:
  • dokumenty nadsyłane przez notariuszy będą obejmować – oprócz aktów notarialnych – również akty poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołem dziedziczenia;
  • do dokumentów składanych przez sądy dołączono również akta rejestrowe, z których wynika nabycie lub objęcie przez cudzoziemca akcji, udziałów albo ogółu praw i obowiązków w spółkach handlowych, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych na terytorium Polski; zmiany weszły w życie 1.6.2017 r.

Drugą część publikacji stanowią załączniki – rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące:

 • dokumentacji, jaką cudzoziemiec ma obowiązek przedstawić ubiegając się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości;
 • wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państw położonych w strefie nadgranicznej;
 • trybu postępowania oraz szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemca.

Komentarz będzie szczególnie przydatny dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z tego zakresu.

Ponadto będzie on pomocny organom administracji publicznej, organom zajmującym się regulacją kwestii nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, osobom zajmującym się obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz osobom uczestniczącym w różny sposób w obrocie nieruchomościami z udziałem cudzoziemców.

Informacje dodatkowe

Autor

Izabela Wereśniak-Masri

Ilość stron

188

Rok wydania

2021

Wydanie

4

Wydawnictwo

C.H. Beck