Promocja!

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie

Original price was: 249,00 zł.Current price is: 212,00 zł.

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie

Opis

Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących ustroju notariatu umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa czy poglądów doktryny.

W publikacji szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące:

 • kompetencji notariusza, wynagrodzenia, zwolnienia od opłat, pieczęci urzędowej, rejestru kancelarii;
 • powoływania i odwoływania notariuszy – m.in. kwalifikacje, odstępstwo od wymogów, wniosek o powołanie, uruchomienie kancelarii, ślubowanie, odwołanie;
 • obowiązków i praw notariuszy – m.in. obowiązek ogólny, dodatkowe zatrudnienie, upoważnienie, nadzór ministra, czas otwarcia kancelarii, zaprzestanie prowadzenia kancelarii, upoważnienie aplikanta;
 • samorządu notarialnego – m.in. organy izby, kompetencje walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej, siedziba i skład, wykaz asesorów i aplikantów, lista notariuszy oraz zastępców notarialnych w systemie teleinformatycznym;
 • nadzoru nad notariatem i odpowiedzialności notariuszy za szkody – m.in. nadzór rady izby, wykonywanie nadzoru, zaskarżanie uchwał;
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej – m.in. kary, przedawnienie, sądy dyscyplinarne, rzecznicy dyscyplinarni, przygotowanie rozprawy, rozszerzenie oskarżenia, kasacja, zatarcie skazania, obsługa kancelaryjna;
 • aplikantów i zastępców notarialnych – m.in. kwalifikacje, uchwała o wpisie na listę, egzamin wstępny, zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu, opłata za egzamin wstępny, skład komisji, wygaśnięcie członkostwa, ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego, opłaty za aplikację, egzamin notarialny, prawo do urlopu naukowego, uprawnienia aplikantów i asesorów, odpowiedzialność dyscyplinarna.

Komentarz uwzględnia najnowsze orzecznictwo, doktrynę oraz wszystkie projektowane zmiany wprowadzone:

 • ustawą z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (druk sejmowy Nr 2667), która określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji;
 • ustawą z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk sejmowy Nr 2293), która dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG na analogicznych zasadach jak za życia przedsiębiorcy, w okresie, co do zasady, między otwarciem spadku a jego działem;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (druk sejmowy Nr 2356), która uchyla przepisy dot. możliwości dokonywania przez notariusza doręczeń w postępowaniu cywilnym;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (druk sejmowy Nr 2039), która dotyczy zniesienia nieproporcjonalnych barier w dostępie do zawodów prawniczych poprzez zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów zawodowych (adwokackiego, radcowskiego, notarialnego);
 • projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RCL, Nr UC 100), który w dziale I dodaje Rozdział 8 w brzmieniu: „Przetwarzanie danych osobowych” (art. 78b–78d). Z projektowanego art. 78b § 1 ustawy wynikają zadania, obowiązki i uprawnienia wymagające przetwarzania danych osobowych. Po wejściu w życie art. 78b § 1 ustawy, określona zostanie także tożsamość administratora danych i okres ich przechowywania. Ponadto proponuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie ustaje w przypadku, gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych w związku przez notariusza w związku z dokonywaniem czynności notarialnych występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezentowany tytuł skierowany jest przede wszystkim do notariuszyzastępców notarialnych, a także aplikantów notarialnych. Ponadto jest on skierowany do wszystkich osób mających na co dzień związek z czynnościami notarialnymi, które chciałyby pogłębić wiedzę z tego zakresu.

Informacje dodatkowe

Autor

dr Andrzej J. Szereda, dr Andrzej Rataj

Ilość stron

916

Rok wydania

2019

Wydanie

1

Wydawnictwo

C.H. Beck