Promocja!

Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe

Original price was: 199,00 zł.Current price is: 169,00 zł.

Praktyczny komentarz, w który ma na celu przybliżyć tematykę transformacji podmiotów gospodarczych w rozumieniu przepisów KSH tj. łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Komentarz skupia się głównie na podejmowaniu właśnie takich działań, które mają zabezpieczać firmy, umożliwić ich dalszy rozwój, przeciwdziałać niewypłacalności, konieczności restrukturyzacji lub ewentualnej upadłości.

Opis

Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe. Komentarz praktyczny to publikacja, w której Autorzy w niezwykle jasny i przystępny sposób wyjaśniają najbardziej skomplikowane konstrukcje prawne, w tym samą istotę restrukturyzacji. Definiują ją przede wszystkim jako wszelkie działania prowadzące do zmiany struktury podmiotu gospodarczego w celu zwiększenia jego efektywności i funkcjonalności.

Opracowanie ma na celu przybliżyć tematykę transformacji podmiotów gospodarczych w rozumieniu przepisów KSH tj. łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Komentarz skupia się głównie na podejmowaniu właśnie takich działań, które mają zabezpieczać firmy, umożliwić ich dalszy rozwój, przeciwdziałać niewypłacalności, konieczności restrukturyzacji długu, ewentualnej upadłości.

Prezentowana publikacja podzielona została na rozdziały dotyczące:

  • uwag wprowadzających (m.in. rodzaje połączeń, podziałów i przekształceń, sukcesja uniwersalna i podatkowa, przepisy prawa unijnego w zakresie restrukturyzacji spółek, prawa podatkowego),
  • łączenia spółek (m.in. sposoby łączenia się spółek, umowy o dofinansowanie i pomoc de minimis, skutki połączeń spółek, w tym skutki podatkowe),
  • podziału spółek (m.in. dzień podziału i dzień wydzielenia, procedurę podziału czy połączeń spółki, w tym niezbędne dokumenty do przeprowadzenia danej czynności, unikanie opodatkowania przy podziale spółek, powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o podziale),
  • przekształcenia spółek (m.in. procedura przekształceniowa, raportowanie schematów podatkowych, skutki wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych).

Komentarz uwzględnia ustawę z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 642, obecnie ustawa przekazana do Senatu), która dotyczy działań mających na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Do tych działań należy zaliczyć objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT, które w ciągu ostatnich lat stały się drugim najpopularniejszym typem spółki prawa handlowego, ustępując miejsca jedynie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym celu w przepisach ustawy o CIT wprowadzone zostają w art. 1 tej ustawy regulacje nadające status „podatnika podatku dochodowego”:

  • mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom komandytowym, oraz
  • mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, ale tylko tym, w przypadku których tożsamość ich wspólników podlegających opodatkowaniu z racji uzyskiwanych przez spółkę dochodów nie jest znana polskim organom podatkowym i nie będzie tym organom ujawniona.

Jednocześnie, w przypadku spółek komandytowych, w których powiązania między wspólnikami nie wskazują na „optymalizacyjny cel” ich utworzenia, przewiduje się wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów komandytariuszy takich spółek, skutkiem którego efektywne opodatkowanie dochodów takich komandytariuszy z udziału w zyskach spółki komandytowej (opodatkowanej stawką podatku CIT wynoszącą 9% uzyskanych dochodów) pozostanie na porównywalnym poziomie, do efektywnego opodatkowania takich komandytariuszy wynikającego z przepisów ustawy CIT i ustawy PIT w ich brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r.

W ramach projektowanych regulacji przewidziano również wyłączenie z zakresu stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów komandytariusza osiągniętych z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru.

Komentarz oprócz praktycznego omówienia zagadnień prawo-podatkowych został wzbogacony o poglądy doktryny oraz orzecznictwo istotne dla omawianej materii.

Książka adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Ponadto okaże się dobrym uzupełnieniem wiedzy również dla adwokatówradców prawnych i doradców podatkowych, którzy będą wspierać procesy restrukturyzacji firm z wykorzystaniem przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego.

Informacje dodatkowe

Autor

Adam Mariański

Ilość stron

487

Rok wydania

2021

Wydanie

1

Wydawnictwo

C.H. Beck