Promocja!

Ustawa deweloperska. Komentarz

Original price was: 199,00 zł.Current price is: 184,00 zł.

Kompleksowe omówienie przepisów nowej ustawy deweloperskiej, której zmiany wchodzą w życie 1 lipca 2022 r. Ustawa została uchwalona w maju 2021 r. i rozszerza zakres przedmiotowy oraz podmiotowy dotychczasowych przepisów stosowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych i domów budowanych w ramach przedsięwzięć deweloperskich.

Opis

Prezentowana pozycja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177).

Komentarz zawiera omówienie istotnych kwestii problemowych takich jak:

  • zakres zastosowania i przedmiot regulacji OchrNabDFGU, umowy objęte regulacją tj. umowy zobowiązujące do przeniesienia własności lokalu, umowy przedwstępne, umowy dotyczące lokali użytkowych, umowy sprzedaży zawierane z nabywcą przez dewelopera oraz przez przedsiębiorcę innego niż deweloper, objaśnienie pojęć użytych w ustawie;
  • środki ochrony wpłat nabywcy, w tym obowiązki dotyczące przyjmowania wpłat nabywców na mieszkaniowy rachunek powierniczy, zasady dokonywania wpłat przez nabywców, wypowiedzenie umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego przez bank, obowiązek zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem, obowiązek informacyjny wobec nabywcy, zasady dysponowania środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku;
  • wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego, zakres kontroli zakończenia etapów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego przez bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy, zasady zwrotu środków nabywcy w razie odstąpienia od umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej albo ich rozwiązania;
  • obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, której celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, tj. obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego i jego doręczenia wraz z załącznikami, obowiązek informowania o zmianie prospektu informacyjnego, obowiązek sporządzenia przez dewelopera harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, obowiązek umożliwienia zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z dodatkowymi dokumentami;
  • umowa rezerwacyjna, forma zawarcia umowy; czas, na który zawiera się umowę; wysokość opłaty rezerwacyjnej, obowiązek informowania o zmianach w prospekcie, zasady zwrotu nabywcy opłaty rezerwacyjnej;
  • umowa deweloperska i inne umowy zawierane między nabywcą a deweloperem, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, treść umowy deweloperskiej, treść innych umów zawieranych z deweloperem, ograniczenie przedmiotu umów, wpis roszczeń nabywcy do księgi wieczystej, ustawowa rekompensata dla nabywcy w razie nienależytego wykonania umowy przez dewelopera, forma zawarcia umowy, zasady odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i postępowania w razie zgłoszenia przez nabywcę wad;
  • odstąpienie od umowy deweloperskiej, przesłanki odstąpienia od umowy, obowiązki dewelopera w przypadku odstąpienia nabywcy od umowy, skuteczność odstąpienia;
  • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, w tym jego utworzenie, gromadzenie środków na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczenie środków Funduszu, wysokość składki na Fundusz, ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, przekazywanie danych i uprawnienia Funduszu, uruchomienie środków z Funduszu w przypadku upadłości, monitorowanie płynności finansowej oraz działań Funduszu;
  • przepisy karne, sankcje za niezapewnienie przez dewelopera obowiązkowych środków ochrony wpłat nabywców, sankcje za niesporządzenie prospektu informacyjnego, sankcje za podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych informacji lub danych, sankcje za nieposiadanie przez dewelopera w dniu rozpoczęcia sprzedaży zgody wierzyciela hipotecznego, sankcje za niezgodną z przepisami wypłatę środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym.

Informacje dodatkowe

Ilość stron

484

Wydanie

1

Wydawnictwo

C.H. Beck