Promocja!

Metodyka sporządzania aktów notarialnych

Original price was: 169,00 zł.Current price is: 160,00 zł.

Już w sprzedaży!

Praca stanowi usystematyzowanie wiedzy prawniczej rozporoszonej w ramach licznych dyscyplin prawniczych, a w szczególności w prawie cywilnym, w tym także prawie rodzinnym, administracyjnym i handlowym, a także w prawie podatkowym.

Opis

Praca stanowi usystematyzowanie wiedzy prawniczej rozporoszonej w ramach licznych dyscyplin prawniczych, a w szczególności w prawie cywilnym, w tym także prawie rodzinnym, administracyjnym i handlowym, a także w prawie podatkowym.

Struktura książki odpowiada strukturze aktu notarialnego i wyczerpująco omawia kolejne relewantne elementy, które, na mocy treści art. 92 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), są niezbędnymi częściami aktu notarialnego. Autor w sposób niezwykle przejrzysty stara się wytłumaczyć wszelkie wątpliwości, jakie mogą wiązać się z próbą sporządzenia aktu notarialnego.

Publikacja składa się z 6 rozdziałów, w których omówiono m.in.:

  • Istotę art. 92 ustawy – Prawo o notariacie;
  • Akty notarialne obejmujące umowy przenoszące własność nieruchomości;
  • Akty notarialne obejmujące czynności z zakresu prawa handlowego;
  • Odmowę dokonania czynności prawnej;
  • Egzamin notarialny i jego ogólne założenia.

W publikacji dokonano systematyzacji zagadnień dotyczących reprezentacji poszczególnych podmiotów, jak również budowy komparycji aktu notarialnego oraz oświadczeń, których treść wyraża wolę stron czynności prawnych. Komentarz wzbogacono też o liczne przykłady z orzecznictwa oraz doktrynę.

Metodyka sporządzania aktów notarialnych dąży do pokazania prawidłowości dotyczących powtarzalności i uchwytności pewnych schematów w odniesieniu do rozwiązywania problemu reprezentacji podmiotów w obrocie cywilnoprawnym nieruchomościami, w tym także uchwał organów kolegialnych i orzeczeń sądów, których przedłożenie do aktu może być niezbędne. Autor omawia zwięźle także sankcje dokonania określonych czynności z przekroczeniem umocowania.

Pozycja uwzględnia także najnowsze nowelizacje, w tym m.in.:

  • ustawę z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która stanowi, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS, to notariusz ma obowiązek pouczyć strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.
  • ustawę z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która zobowiązuje notariusza do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanej do właściwej bazy elektronicznej;
  • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.), która stanowi, że instytucja zastępstwa obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 6a i 7 ustawy – Prawo o notariacie, oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a ponadto dodaje rozdział o możliwości zawarcia przez notariusza umowy z prostą spółką akcyjną o prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej;
  • ustawę z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177), która dotyczy określenia zasad działania i zakresu odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej i wyeliminuje ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych.

Opracowanie to kierowane jest zwłaszcza do wykonawców zawodów prawniczych, w tym: notariuszysędziówadwokatówradców prawnych oraz wszelkich osób zainteresowanych praktyką notarialną. Książka jako swoisty podręcznik sporządzania aktów notarialnych będzie również użyteczna dla aplikantów zawodów notarialnych przygotowujących się do egzaminu oraz studentów prawa.

Informacje dodatkowe

Ilość stron

320

Rok wydania

2021

Wydanie

1

Wydawnictwo

C.H. Beck